مطالب مرتبط با کلید واژه

طرح تحول


بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم

  مسئول بسته : دکترفاطمه قهرمانی  رشته : دکتری تخصصی فیزیک پزشکی مرتبه علمی : استادیار      اهداف بسته : بازنگری رسالت، غایات و کارکردهای دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مدل دانشگاه های کارآفرین بازبینی ساختار دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس کارکردهای دانشگاه کارآفرین مهندسی فرایندهای دانشگاه های علوم ...

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

  مسؤل بسته دکتر پگاه محقق  رشته : دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی  مرتبه علمی  : استادیار کارشناس بسته خانم دکتر محبوبه احمدی   اهداف بسته : طراحی و استقرار نظام شناسائی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه (بار بیماری ها و ریسک فاکتورها) طراحی و استقرار نظام شناسائی و ارزیابی ...

بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

مسؤل بسته : دکتر مهر ان شایگان فر  رشته : دکتری تخصصی روانپزشکی مرتبه علمی  : استادیار کارشناس بسته: خانم مژگان رحیمی   اهداف بسته : هدف گذاری ارزشی در برنامه های آموزشی  تدوین محتوای ارزشی مستقیم و غیر مستقیم برای برنامه های آموزشی  ادغام آموزش اخلاق حرفه ای و مبانی ارزشی ...

بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

  مسؤل بسته :دکتر امیرهمتا  رشته : دکتری آمار زیستی مرتبه علمی  : استادیار  کارشناس بسته: پیام  مسعودی   اهداف بسته  شناسایی ظرفیت های موجود در دانشگا ههای داخل کشور برای فعالیت های بین المللی و ماموریت محور کردن دانشگاه های کشور جهت برقراری ارتباط با کشورهای منطقه و جهان  شناسایی ...

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

  مسؤل بسته: دکتر فاطمه قهرمانی   رشته :دکتری تخصصی فیزیک پزشکی مرتبه علمی  : استادیار کارشناس بسته: مهندس شاهین صارمی    اهداف بسته :  طراحی و راه اندازی نرم افزار سیستم مدیریت یادگیری  LMS برای ارائه به دانشگاه های متقاضی به منظور استفاده در کاربری کمک آموزشی و ارائه رشته های مجازی ...