مطالب مرتبط با کلید واژه " طرح تحول "


بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم

  مسئول بسته : دکتر مرتضی غریبی   رشته : دکتری تخصصی طب اورژانس  مرتبه علمی : استادیار    اهداف بسته : بازنگری رسالت، غایات و کارکردهای دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مدل دانشگاه های کارآفرین بازبینی ساختار دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس کارکردهای دانشگاه کارآفرین مهندسی فرایندهای دانشگاه های ...

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

  مسؤل بسته دکتر پگاه محقق  رشته : دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی  مرتبه علمی  : استادیار کارشناس بسته خانم مژگان نظام الدینی    اهداف بسته : طراحی و استقرار نظام شناسائی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه (بار بیماری ها و ریسک فاکتورها) طراحی و استقرار نظام شناسائی و ارزیابی ...

بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

مسؤل بسته : دکتر سید مجتبی هاشمی   رشته : فوق تخصص اطفال  مرتبه علمی  : استادیار  کارشناس بسته:   اهداف بسته : هدف گذاری ارزشی در برنامه های آموزشی  تدوین محتوای ارزشی مستقیم و غیر مستقیم برای برنامه های آموزشی  ادغام آموزش اخلاق حرفه ای و مبانی ارزشی به شکل طولی  ...

بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

مسؤل بسته :دکتر بهرام جلائی   رشته : دکتری تخصصی شنوایی شناسی  مرتبه علمی  : استادیار  کارشناس بسته:  رضوان رضایی     اهداف بسته  شناسایی ظرفیت های موجود در دانشگا ههای داخل کشور برای فعالیت های بین المللی و ماموریت محور کردن دانشگاه های کشور جهت برقراری ارتباط با کشورهای منطقه و ...

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

  مسؤل بسته: دکتر محمد بیات   رشته :دکتری تخصصی علوم تشریحی  مرتبه علمی  : استادیار کارشناس بسته: مهندس شاهین صارمی    اهداف بسته :  طراحی و راه اندازی نرم افزار سیستم مدیریت یادگیری  LMS برای ارائه به دانشگاه های متقاضی به منظور استفاده در کاربری کمک آموزشی و ارائه رشته های مجازی ...