بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

مسؤل بسته : دکتر مهر ان شایگان فر

 رشته : دکتری تخصصی روانپزشکی

مرتبه علمی  : استادیار

کارشناس بسته: نیلوفر شوکت زاده

 

اهداف بسته :

هدف گذاری ارزشی در برنامه های آموزشی
 تدوین محتوای ارزشی مستقیم و غیر مستقیم برای برنامه های آموزشی
 ادغام آموزش اخلاق حرفه ای و مبانی ارزشی به شکل طولی  در کلیه مراحل برنامه های آموزشی
 استفاده از روش های آموزشی متناسب برای انتقال ارزش ها
 ارزشیابی تکوینی و نهایی توسعه اخلاقی و ارزشی فراگیران

 طراحی ابزار و اجرای مطالعه پیمایشی ارزشها در میان فراگیران  دانشگاه های علوم پزشکی
ایجاد ساختار متناسب برای رصد و پایش وضعیت ارزشها و مبانی اخلاقی در دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی پزشکی
طراحی ابزار سنجش وضعیت کوریکولوم پنهان
 تدوین کدهای اخلاق حرفه ای در حوزه های آموزش، پژوهش، درمان و امور اداری
 استقرار نظام پایش رعایت استانداردهای اخلاق حرفه ای در حوزه های آموزش، پژوهش، درمان و امور اداری
 لحاظ نمودن شاخص رعایت استانداردهای اخلاق حرفه ای در رتبه بندی و اعتباربخشی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی علوم پزشکی

حمایت از تاسیس و فعالیت های انجمن های علمی و دانشجویی مرتبط با اخلاق حرفه ای
 شبکه سازی موسسات و متخصصین حوزه اخلاق حرفه ای
ارتقاء گفتمان بین رشته ای اخلاق پزشکی و حمایت از نظریه پردازی در این حوزه
تقویت ارتباط های بین المللی به ویژه ارتباط با کشورهای اسلامی و سازمان های بین المللی برایتبادل تجربیات
 توسعه دوره های تکمیلی برای اعضای هیات علمی مانند فلوشیپ، پسادکترا و فرصت های مطالعاتی چندماهه در حوزه اخلاق حرفه ای

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ایطرح تحول