بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

مسؤل بسته : دکتر راحله سلطانی 

 رشته : دکتری تخصصی آموزش بهداشت

مرتبه علمی  : استادیار 

کارشناس بسته :  محدثه افشار

 

اهداف بسته 

استاندارد سازی سوالات آزمونها
استفاده از روشهای جدید نمره سازی
 ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده داوطلبان باشد.
آماده سازی داوطلبان برای موفقیت در آزمون های استاندارد
 استفاده از بانک تست مؤسسات بین المللی سنجش
 استفاده از تجربه های موجود جهانی برای ارتقاء مرکز سنجش پزشکی
 به کارگیری و بومی سازی تکنیک ها و شیوه های نوین سنجش و ارزیابی داوطلبان و فراگیران

ایجاد واحد آزمون سازی در مرکز سنجش
ایجاد واحد آمار و انفورماتیک
 آماده سازی فضای فیزیکی مناسب
ارتقاء تجهیزات مرکز سنجش
 تقویت سرمایه انسانی

ایجاد علاقه در داوطلبان برای فراگیری مهارتها
 هدایت داوطلبان به فراگیری عمیق و مبنایی علوم و کاهش استفاده از محفوظات در آزمونهای پذیرش
استاندارد سازی سوالات آزمونها (کتبی و شفاهی)
ایجاد امکان استفاده از سوالات سنجش توانمندی تصمیم گیری
 ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیر شناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده
 ایجاد اهمیت برای فعالیت در عرصه و ارائه خدمات در نظام سلامت

تدوین دستورالعمل علمی و آیین نامه اجرایی آزمون صلاحیت پایان دوره
تدوین استانداردهای لازم برای اعتباربخشی مراکز برگزار کننده آزمون فوق الذکر
 کمک به برگزاری دوره های آموزش اساتید و کارشناسان برای طراحی سوالات ارزیابی مهارت حرفهای و مدیریت آزمون
ارزشیابی یک دوره اجرای آزمون بر اساس نظام فوق الذکر

کلید واژه ها: آرتقا نظام آزمون ها طرح تحول آموزش علوم پزشکی

آخرین ویرایش۱۵ مرداد ۱۳۹۹