بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

 

مسؤل بسته: دکتر محمد بیات 

 رشته :دکتری تخصصی علوم تشریحی 

مرتبه علمی  : استادیار

کارشناس بسته: مهندس شاهین صارمی 

 

اهداف بسته :

 طراحی و راه اندازی نرم افزار سیستم مدیریت یادگیری  LMS برای ارائه به دانشگاه های متقاضی به منظور استفاده در کاربری کمک آموزشی و ارائه
رشته های مجازی یا ترکیبی
 طراحی و راه اندازی بسته نرم افزاری ملی   MOOCsبرای دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 تدوین محتواهای الکترونیکی رشته های علوم پزشکی و ارائه آنها از طریق MOOCs با مشارکتکامل دانشگا ههای علوم پزشکی
تعیین اولویت، طراحی و راه اندازی نرم افزارهای تخصصی برای ادغام آموزش مجازی در برنامه هایعملی و بالینی مانند سامانه ملی راند مجازی، سامانه های مشاوره پزشکی، بیمارستان مجازی

ایجاد ساختار جدید در ستاد معاونت آموزشی وزارت بهداشت با سطح و جایگاه مشخص برای نظارت
و برنامه ریزی توسعه فعالیت های آموزش مجازی
 تدوین و تصویب اساسنامه، آیین نامه ها و دستورالعملهای مجموعه فوق
راه اندازی دانشکده مجازی در دانشگاه های واجد شرایط متقاضی
 راه اندازی و استقرار مراکز آموزش مجازی فعال در سایر دانشگاه ها
 تدوین و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به نحوه تعامل مجموعه ستادی با دانشگاه
علوم پزشکی فضای مجازی، دانشکده های مجازی و مراکز آموزشی مجازی دانشگاه ها
 تدوین نظام جامع توانمندسازی و انگیزشی– حمایتی استقرار آموزش مجازی در دانشگاه ها
استفاده از ظرفیت های آموزش مجازی برای توسعه و تسریع روند بین المللی شدن و جذب دانشجویان خارجی
ایجاد نظام اعتبار بخشی آموزش مجازی

شناسایی ظرفیت های موجود برای توسعه آموزش مجازی
 شناسایی منابع راهبردی مورد نیاز برای توسعه مجازی سازی
 برآورد سرمایه انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه مجازی سازی
شناسایی رشته– مقاطع نوین در زمینه یادگیری الکترونیکی و آموزش های مجازی در سطح جهان
 تدوین کوریکولومها و تصویب آنها

 ارتقاء عدالت آموزشی از مجرای افزایش دسترسی به آموزش عالی سلامت
 کاهش هزینه های تربیت منابع انسانی
امکان دسترسی به منابع آموزشی در هر زمان و مکان ممکن
 ارتقاء قابلیت بین المللی سازی برنامه های آموزشی
 ایجاد امکان سنجش و ارزشیابی فراگیران در فضای مجازی
 برآورده نمودن نیازهای مورد نیاز ذینفعان و کاربران در سامانه جامع
ارتقاء سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات  فناوری
راه اندازی کارپوشه و کارنمای الکترونیک و پیوستن به شبکه اطلاعات بیمارستانی و شبکه اطلاعاتآموزشی تحت وب کشور

کلید واژه ها: سامانه آموزش مجازی اراک طرح تحول

آخرین ویرایش۳۱ تیر ۱۳۹۹