بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

 

مسؤل بسته دکتر پگاه محقق

 رشته : دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی 

مرتبه علمی  : استادیار

کارشناس بسته خانم مژگان نظام الدینی 

 

اهداف بسته :

طراحی و استقرار نظام شناسائی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه (بار بیماری ها و ریسک فاکتورها)
طراحی و استقرار نظام شناسائی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر فناوری های تشخیصی و درمانی مداخلات سلامت
طراحی و استقرار نظام شناسائی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر مرزهای دانش
 تهیه راهنماهای بالینی(گایدلاین ها) براساس نیازهای جامعه  بار بیماری ها و ریسک فاکتورها
فناوری های تشخیصی و درمانی (مداخلات سلامت)  و مرزهای دانش در حوزه سلامت در کشور      
 اجرا ی کوریکولوم تمامی رشته ها براساس نیازهای جامعه، فناوری های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش (مرجعیت علمی)
 ارزیابی کوریکولوم تمامی رشته ها براساس نیازهای جامعه، فناوری های تشخیصی و درمانی       
 تعیین و استقرار راههای انگیزشی مناسب در سیاستگذاران، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدماتبه منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئی به نیازهای جامعه
تعیین و استقرار راههای ایجاد حساسیت در سیاستگذاران، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدماتبه منظور توجه به تعیین کننده های اجتماعی سلامت
 تعیین و استقرار راههای انگیزشی مناسب در سیاستگذاران، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدماتبه منظور توجه به تعیین کننده های اجتماعی سلامت                                                                       
برآورد تعداد مورد نیاز دانش آموخته کلیه رشته های علوم پزشکی سال 1404
تعیین بهترین راهکارها جهت استفاده از فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی در مناطق محروم و دارای کمبود
 تعیین بهترین راهکارها جهت پذیرش دانشجویان بومی
 اجرایی نمودن راهکارهای استفاده از فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی در مناطق محروم و دارای کمبود
اجرایی نمودن راهکارهای پذیرش دانشجویان بومی

 

کلید واژه ها: آموزش پاسخگو عدالت محور طرح تحول

آخرین ویرایش۲۱ مرداد ۱۳۹۹