بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

تعداد بازدید:۱۳۰۸

 

مسؤل بسته :دکتر امیرهمتا

 رشته : دکتری آمار زیستی

مرتبه علمی  : استادیار 

کارشناس بسته: پیام  مسعودی

 

اهداف بسته 

شناسایی ظرفیت های موجود در دانشگا ههای داخل کشور برای فعالیت های بین المللی و ماموریت
محور کردن دانشگاه های کشور جهت برقراری ارتباط با کشورهای منطقه و جهان
 شناسایی بازارهای آموزش عالی سلامت موجود در منطقه و جهان جهت حضور دانشگا ههای داخلکشور
بهبود و گسترش حضور جهانی دانشگاه های علوم پزشکی در مجامع علمی بین المللی و شناساندن توانائیهای علمی و آموزشی جمهوری اسلامی ایران در زمینه علوم پزشکی در سطح دنیا
 ایجاد همکاری با صنعت و اقتصاد برتر ملل مختلف از طریق ایجاد همکاری های تحقیقاتی با آنها
بهبود بخشیدن و ایجاد تنوع مفید علمی و فرهنگی از طریق تبادل دانشجو با دانشگاه های برتر جهان

گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی از طریق راه اندازیدپارتمانهای مجازی مشترک
 برگزاری دوره های آموزش علوم پزشکی مشترک با دپارتمانهای معتبر بین المللی
 اجرای مشترک طرحهای پژوهش در آموزش با دپارتمانهای آموزش پزشکی مراکز معتبر دنیا و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر با تاکید بر کشورهای منطقه و جهان اسلام
 جلب حمایتهای قانونی لازم در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بین المللی

معرفی دانشگا ههای علوم پزشکی کشور به زبان رایج بین المللی به سایر کشورها
 معرفی ظرفیت پذیرش دانشجویان بین الملل در دانشگا ههای علوم پزشکی کشور
 گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی
 کمک به تربیت نیروی انسانی سلامت برای کشورهای منطقه
 ورود به عرصه های بین المللی در آموزش پزشکی

فراهم نمودن زمینه اعتبار بخشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط سازمان های اعتباربخشی معتبر بین المللی
نظام مند نمودن و استانداردسازی بین المللی فرآیند نظارت و ارزیابی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 اجرای برنامه اعتباربخشی در دانشگاه ها مطابق با چارچوب استاندارهای بین المللی
 ایجاد سیستم رتبه بندی استاندارد در کشور

کلید واژه ها: بین الملل سازی طرح تحول

آخرین ویرایش۱۴ تیر ۱۴۰۱