مطالب مرتبط با کلید واژه

مصوب


جدول دوره های در حال برگزاری

  دوره های  برگزار شده  1-مراقبتهای پزشکی و اداره بیماران کووید 19 در بخشهای مراقبتهای ویِِژه( ویژه پزشکان متخصص) مسئول دوره ( آقای  دکتر بهنام محمودیه، فوق تخصص مراقبت های ویژه و ICU ) 2-پرستاری مراقبتهای ویژه در ای سی یو سطح1 مسئول دوره( آقای  محمد گلی طالب، ...