مطالب مرتبط با کلید واژه

یادگیری الترونیکی، محتوای الکترونیکی، موکس ملی آرمان


محتوای الکترونیکی

یکی از مهمترین اهداف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک در حوزه آموزش مجازی، تولید محتوهای الکترونیکی استاندارد و قابل ارائه در سطح کشوری است. در این رستا  با پشتیبانی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، واحد آموزش مجازی این ...