مطالب مرتبط با کلید واژه

یادگیری الترونیکی، محتوای الکترونیکی، موکس ملی آرمان


محتوای الکترونیکی و فرآیند تولید محتوا

یکی از مهمترین اهداف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک در حوزه آموزش مجازی، تولید محتوهای الکترونیکی استاندارد و قابل ارائه در سطح کشوری است. در این راستا با پشتیبانی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، واحد آموزش مجازی این ...