مطالب مرتبط با کلید واژه

دستیاران


معرفی و وظایف اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی

این اداره زیر مجموعه مدیریت آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه بوده و ارائه خدمات آموزشی برای دستیاران ،کارشناسی ارشد و دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی در این واحد صورت می گیرد. شرح وظایف : -پیگیری وصول ظرفیت پذیرش دانشجو و دستیار از دانشکده ها و ارسال به وزارت ...