مطالب مرتبط با کلید واژه

مرتبه


واحد ارزشیابی

کارشناس  ارزشیابی اعضای شورا  کارشناس واحد  شرح وظایف                                                                           ...

شرح وظایف واحد ارزشیابی اساتید

ارزشیابی از کارکردهای مدیریت آموزشی است که باید بر سایر کارکردهای مدیریت آموزشی اشراف داشته باشد تا بتواند نظام آموزشی را در تحقق اهداف مورد نظر یاری نماید . ارزشیابی در شناسایی مشکلات نظام آموزشی و ارائه تصویری از نارکارآمدی ...