واحد ارزشیابی

تعداد بازدید:۲۴۷۹

کارشناس  ارزشیابی : مژگان رحیمی                                                                                             

شرح وظایف:

ارزشیابی از کارکردهای مدیریت آموزشی است که باید بر سایر کارکردهای مدیریت آموزشی اشراف داشته باشد تا بتواند نظام آموزشی را در تحقق اهداف مورد نظر یاری نماید . ارزشیابی در شناسایی مشکلات نظام آموزشی و ارائه تصویری از نارکارآمدی ها نقش اساسی دارد . در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی اراک فرایند ارزشیابی اساتید مطابق با آخرین تکنولوژی روز و  کاملا"تحت وب وبر اساس آیین نامه وزارتی ارتقا مرتبه انجام می پذیرد . قطعاً حرکت بسوی کیفی نمودن این فرآیند مستلزم مشارکت همه کسانی است که به نحوی در این فرآیند دخیل بوده و می توانند در تصمیم سازیها منشأ اثر باشند.

در فرایند ارزشیابی اساتید ، اساتید از دیدگاه فراگیران ، همکاران ، مدیر گروه آموزشی و معاون آموزشی دانشکده خود مورد ارزیابی قرار  می گیرند. نتایج حاصل جهت ارتقا سالیانه ، ارتقا مرتبه ، تبدیل وضعیت استخدامی در اختیار واحدهای مربوطه قرار می گیرد .همچنین اساتید از طریق وب می توانند نتایج را در پایان ترم تحصیلی و پس از ثبت نمرات ملاحظه نمایند.

 

 

کلید واژه ها: ارزشیابی آموزشی اساتید ارتقا مرتبه فرآیند

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۲