واحد ارزشیابی

تعداد بازدید:۳۲۷۱

کارشناس  ارزشیابی

اعضای شورا 

کارشناس واحد 

شرح وظایف

                                                                                       

 

 

 

کلید واژه ها: ارزشیابی آموزشی اساتید ارتقا مرتبه فرآیند

آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳