مطالب مرتبط با کلید واژه " طرح تحول آموزش علوم پزشکی "


دبیرخانه طرح تحول در نظام آموزش

     بسته آینده نگاری ومرجعیت علمی در آموزش پزشکی بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم -بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور -بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریتگرای برنامه های آموزش عالی سلامت بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها بسته اعتلای اخلاق ...

بسته آینده نگاری ومرجعیت علمی در آموزش پزشکی

  مسئول بسته:  دکتر سید حامد میرحسینی  رشته :دکتری تخصصی  بهداشت محیط  کارشناس بسته:   خانم ریحانه هاشمی فرد     اهداف بسته:  تحلیل مفهومی و تعیین ویژگی های تعریفی مرجعیت علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی تعیین شاخص های مرجعیت علمی توسعه سنجه ها و نظام جمع آوری اطالعات در مورد ...

بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

مسؤل بسته : دکتر راحله سلطانی   رشته : دکتری تخصصی آموزش بهداشت مرتبه علمی  : استادیار  کارشناس بسته :  محدثه افشار   اهداف بسته  استاندارد سازی سوالات آزمونها استفاده از روشهای جدید نمره سازی  ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده داوطلبان باشد. آماده سازی ...