مطالب مرتبط با کلید واژه

طرح تحول آموزش علوم پزشکی


بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

  مسؤل بسته : دکتر آمنه یعقوب زاده  رشته : دکتری تخصصی آموزش پرستاری مرتبه علمی  : استادیار  کارشناس بسته :  خانم معصومه صفی خانی    اهداف بسته  استاندارد سازی سوالات آزمونها استفاده از روشهای جدید نمره سازی  ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده داوطلبان ...