مطالب مرتبط با کلید واژه

طرح تحول آموزش علوم پزشکی


دبیرخانه شورای تحول و نوآوری در آموزش پزشکی

بسته آینده نگاری ومرجعیت علمی در آموزش پزشکی بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریتگرای برنامه های آموزش عالی سلامت . بسته آمایش سرزمینی، مآموریتگرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها بسته اعتلای اخلاق ...

دبیرخانه طرح تحول در نظام آموزش

     بسته آینده نگاری ومرجعیت علمی در آموزش پزشکی بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم -بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور -بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریتگرای برنامه های آموزش عالی سلامت بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها بسته اعتلای اخلاق ...

بسته آینده نگاری ومرجعیت علمی در آموزش پزشکی

  مسئول بسته:  دکتر سید حامد میرحسینی  رشته :دکتری تخصصی  بهداشت محیط  کارشناس بسته:       اهداف بسته:  تحلیل مفهومی و تعیین ویژگی های تعریفی مرجعیت علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی تعیین شاخص های مرجعیت علمی توسعه سنجه ها و نظام جمع آوری اطالعات در مورد مرجعیت علمی تحلیل ...

بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

  مسؤل بسته : دکتر آمنه یعقوب زاده  رشته : دکتری تخصصی آموزش پرستاری مرتبه علمی  : استادیار  کارشناس بسته :  محدثه افشار   اهداف بسته  استاندارد سازی سوالات آزمونها استفاده از روشهای جدید نمره سازی  ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده داوطلبان باشد. آماده ...

ساز و کار اجرایی دبیر خانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

ساز و کار اجرایی دبیر خانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بند اول: تشکیل دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ۱-۱ :تعیین مدیر مرکز مطالعات به عنوان دبیر برنامه ...