مطالب مرتبط با کلید واژه

طرح تحول آموزش علوم پزشکی


دبیرخانه طرح تحول در نظام آموزش

     بسته آینده نگاری ومرجعیت علمی در آموزش پزشکی بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم -بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور -بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریتگرای برنامه های آموزش عالی سلامت بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها بسته اعتلای اخلاق ...

بسته آینده نگاری ومرجعیت علمی در آموزش پزشکی

  مسئول بسته:  دکتر سید حامد میرحسینی  رشته :دکتری تخصصی  بهداشت محیط  کارشناس بسته:       اهداف بسته:  تحلیل مفهومی و تعیین ویژگی های تعریفی مرجعیت علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی تعیین شاخص های مرجعیت علمی توسعه سنجه ها و نظام جمع آوری اطالعات در مورد مرجعیت علمی تحلیل ...

بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

  مسؤل بسته : دکتر آمنه یعقوب زاده  رشته : دکتری تخصصی آموزش پرستاری مرتبه علمی  : استادیار  کارشناس بسته :  محدثه افشار   اهداف بسته  استاندارد سازی سوالات آزمونها استفاده از روشهای جدید نمره سازی  ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده داوطلبان باشد. آماده ...