مطالب مرتبط با کلید واژه " اساتید "


واحد توانمند سازی اساتید

    معرفی واحد توانمند سازی برنامه کارگاه ها  نیازسنجی جهت برگزاری کارگاه های جدید  ثبت نام در کارگاه  درخواست صدور گواهی کارگاه های برگزار شده  منابع کارگاه های برگزار شده    

واحد توانمندسازی

   معرفی واحد توانمند سازی برنامه کارگاه ها  نیازسنجی جهت برگزاری کارگاه های جدید  ثبت نام در کارگاه  درخواست صدور گواهی کارگاه های برگزار شده  منابع کارگاه های برگزار شده