مطالب مرتبط با کلید واژه

اساتید


واحد توانمندسازی اساتید

اعضای کمیته کارشناس واحد شرح وظایف  اولویت های آموزشی  نیازسنجی جهت برگزاری کارگاه های جدید ثبت نام در کارگاه های نیمه دوم 1402 درخواست صدور گواهی  برنامه جامع کارگاه های اجرا شده منابع و فیلم کارگاه ها آیین نامه داخلی رشد و بالندگی اعضای هیات علمی      

واحد ارزشیابی

کارشناس  ارزشیابی اعضای شورا  کارشناس واحد  شرح وظایف آیین نامه                                                                         ...

شرح وظایف واحد ارزشیابی اساتید

ارزشیابی از کارکردهای مدیریت آموزشی است که باید بر سایر کارکردهای مدیریت آموزشی اشراف داشته باشد تا بتواند نظام آموزشی را در تحقق اهداف مورد نظر یاری نماید . ارزشیابی در شناسایی مشکلات نظام آموزشی و ارائه تصویری از نارکارآمدی ...