مطالب مرتبط با کلید واژه " برنامه ریزی "


واحد برنامه ریزی درسی

معرفی واحد برنامه ریزی درسی  اعضای کمیته برنامه ریزی درسی  آیین نامه ها و فرم های برنامه ریزی درسی  

آیین نامه ها و فرم های برنامه ریزی درسی

  راهنمای تدوین طرح درس   فرآیند    فرمها  " فرم طرح  درس ویژه دروس نظری و عملی " "فرم اصلاح کوریکولوم" "فرم بازنگری سر فصل درس و کوریکولوم"   چک لیستها   "چک لیست مربوط به طرح درس "   نمونه طرح درس تکمیل شده