مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشجوشرح وظایف

این کمیته ماموریت دارد تا با انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت بهداشت، زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ...

سنجش و ارزیابی دانشجو

کارشناس: سرکار  خانم زهرا میرزایی شرح وظایف:  طراحی نظام جامع ارزیابی دانشجو  درکلیه عرصه های آموزشی  ارائه مشاوره به دفتر توسعه برای تدوین شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو ارائه مشاوره و همکاری با دفتر توسعه در طراحی ابزارهای ارزشیابی نوین مانند پورتفولیو و لاگ ...