مطالب مرتبط با کلید واژه " آرتقا "


بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

مسؤل بسته : دکتر راحله سلطانی   رشته : دکتری تخصصی آموزش بهداشت مرتبه علمی  : استادیار  کارشناس بسته : خانم زهرا میرزایی    اهداف بسته  استاندارد سازی سوالات آزمونها استفاده از روشهای جدید نمره سازی  ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده داوطلبان باشد. آماده سازی ...