مطالب مرتبط با کلید واژه

Affiliation


آدرس علمی مرکز

Affiliation  فارسی مرکز: مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران   Affiliation  انگلیسی مرکز: Infectious Diseases Research Center (IDRC), Arak University of medical sciences, Arak, Iran