مطالب مرتبط با کلید واژه

طرح تحقیقاتی


برنامه استراتژیک

اهداف(Objectives) بکار گیری اعضای هیئت علمی بالینی و علوم پایه در تحقیقات بالینی استفاده از حداقل 4 هیئت علمی علوم پایه و 4 نفر در تحقیقات بالینی در طی سال های برنامه ارائه حداقل 4 طرح تحقیقاتی که انجام آنها نیاز به همکاری ...