مطالب مرتبط با کلید واژه

مقاله


برنامه استراتژیک

اهداف(Objectives) بکار گیری اعضای هیئت علمی بالینی و علوم پایه در تحقیقات بالینی استفاده از حداقل 4 هیئت علمی علوم پایه و 4 نفر در تحقیقات بالینی در طی سال های برنامه ارائه حداقل 4 طرح تحقیقاتی که انجام آنها نیاز به همکاری ...

فعالیت پژوهشی سال ۱۳۹۰

13 مقاله چاپ  شده (۹ مقاله خارجی و ۴ مقاله داخلی) 14 طرح تحقیقاتی همکاری در برگزاری 1 همایش کشوری 10 مقاله در کنگره های داخلی و خارجی (سپتامبر 2010 الی سپتامبر 2011)    

فعالیت پژوهشی سال ۱۳۹۳

فعالیت پژوهشی سال ۱۳۹۳

تعداد مقالات چاپ شده: 26 مقاله تعداد طرح های مصوب: 8 تعداد مقالات ارائه شده در کنگره ها: ۶ مقاله