شماره تلفن واحدهای بیمارستان

ردیفعنوانشماره داخلیشماره مستقیم
1ریاست20944233115
2دفتر پرستاری - مترون208-30844228855
3مدیریت20744231411
4مددکاری206-
5دبیرخانه205-
6تدارکات20444223288
7کارگزینی203-
8حسابداری202-236-237-247-
9اطلاعات سلامت - بایگانی213-
10نماینده بیمه317-
11درآمد - ترخیص215-21644226620
12امور دارویی218-
13پذیرش285-
14رادیولوژی - سی تی اسکن - سونوگرافی224-
15ام آر آی21244233311
16آزمایشگاه221-223-
17اورژانس251-252-
18تریاژ248-
19نگهبانی283-284-
20فنآوری اطلاعات300-
21اسناد پزشکی301-
22زایشگاه261-262-
23اتاق عمل256-255-
24بخش داخلی238-239-
25بخش جراحی - اطفال245-246-
26سی سی یو/آی سی یو240-241-
27حاکمیت بالینی263-
28داروخانه بستری278-
29نقلیه270-
30تاسیسات275-
31مسئول خدمات274-
32رختشویخانه276-
33انبار دارو273-
34دیالیز297-
35درمانگاه تخصصی233-
36آندوسکوپی280-
37انبار دارو282-
38آشپزخانه279-
نمایش ۱ تا ۳۸ مورد از کل ۳۸ مورد.