سوپروایزر آموزشی

تعداد بازدید:۲۹۴۸

خانم الهام محمدی

سوپروایزر آموزشی بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان
سرکار خانم الهام محمدی

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری(گرایش داخلی جراحی)

واحد آموزش پرستاری - داخلی 263

شرح وظایف و مسئولیت ها:
 
 
 1. تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت )

 2. تعیین نیازهای آموزشی ( مددجو و خانواده ، رده های مختلف کادر پرستاری و مامائی و کارکنان جدید الورود )

 3. تعیین اولویتهای آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

 4. اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها

 5. تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخشهای مرتبط

 6. تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی خدمات پرستاری و مامائی مورد نیاز مددجویان

 7. هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروههای پرستاری

 8. پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامائی

 9. تشکیل کمیته آموزش پرستاری

 10. هماهنگی جهت تشکیل و شرکت در کلاسهای آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

 11. پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های آموزشی

 12. همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی کارکنان و مددجویان

 13. همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت در امر آموزش

 14. همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

 15. برنامه ریزی و شرکت فعال در سمینارها ، کنگره ها جهت ارائه روشهای اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاری و مامائی

 16. ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید ( به شکل کنفرانس ، جزوات / پمفلت و ...)

منبع :دفتر حقوقی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

کلید واژه ها: سوپروایزر آموزشی واحد آموزش آموزشی آموزش پرستاری پرستاری مامائی آموزش برنامه همکاری

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۱