ریاست

تعداد بازدید:۴۶۶۷

ریاست بیمارستان امام صادق(ع) شهرستان دلیجان
آقای دکتر عبدالرحیم فردوسی
دکترای حرفه ای پزشکی

تلفن:44224119 - داخلی: 209

شرح وظایف:
 
 1. پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.
 2. بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود.
 3. جلب همکاری های برون سازمان
 4. پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق
 5. مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات
 6. نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان
 7. هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان
 8. اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط
 9. مسئولیت و نظارت بر امور مالی و اداری بیمارستان
 10. انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان
 11. انتصاب و عزل کارکنان
 12. نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار
 13. شرکت در سمینارها، کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق
 14. نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی
 15. کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی
 16. نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه

کلید واژه ها: تیم ریاست ریاست مدیریت

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۴۰۲