مدیریت اطلاعات سلامت

تعداد بازدید:۴۱۶

مسئول واحد : سرکار خانم مریم سادات مهدی زاده 
داخلی 213
واحدهای زیر مجموعه : آمار ، پذیرش ، کدگذاری و ثبت بیماری ها و  بایگانی
شرح وظایف مسئول واحد :

1.    برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل و هماهنگی فعالیت های مربوط به واحد مدیریت اطلاعات سلامت
2.     تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت بهینه و استاندارد سازی فعالیت‌های واحد مدیریت اطلاعات سلامت.
3.    تشکیل  منظم کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات براساس نیازهای واحد مدیریت اطلاعات سلامت 
4.    بکارگیری کارکنان در چهارچوب وظایف حرفه‌ای براساس برنامه های تدوین شده 
5.    ارتباط علمی متقابل و تفاهم بین بخش مدیریت اطلاعات سلامت با سایر واحدها، پرسنل پزشکی، پرستاری و مدیریت.
6.    مطالعه و بررسی پرونده بیماران  در جهت اصلاح اصول مستند سازی و افزایش کیفیت اطلاعات 
7.    بررسی و تحقیق در خصوص استاندارد سازی و اصلاح فرم های مدارک پزشکی و انعکاس آن به واحد ذیربط
8.    برنامه ریزی برای برقراری سیستم استاندارد دربخش های تابعه واحد مدیریت اطلاعات سلامت.
9.    تقسیم کار بین پرسنل تحت سرپرستی ونظارت برنحوه صحیح عملکرد ایشان.
10.    ایجاد انگیزه درپرسنل واحد مدیریت اطلاعات سلامت به منظور بالا بردن کیفیت کارها.
11.    کنترل پاسخگویی به مکاتبات اداری وپاراف نامه ها مربوط به واحد مدیریت اطلاعات سلامت
12.    برنامه ریزی برای ایجاد بایگانی استانداردجهت پاسخگویی سریع به ارباب رجوع.
13.    ارائه گزارشهای منظم ازفعالیت واحد های تابعه واحد مدیریت اطلاعات سلامتبه ریاست مرکز.
14.    سعی در بکارگیری واستفاده از تکنولوژیهای جدید درواحد مدیریت اطلاعات سلامت.
15.    رعایت کلیه مقررات و قوانین کار درتنظیم برنامه وشیفت کاری پرسنل واحد مدیریت اطلاعات سلامت.
16.    تقسیم کار بین کارکنان با توجه به پست سازمانی و کنترل امورمحوله به کارکنان واحد مدیریت اطلاعات سلامت.
17.    ارزیابی مستمر عملکرد بخش وپیگیری جهت رفع نقایص واحدهای تابعه واحد مدیریت اطلاعات سلامت.
18.    ارزیابی ماهیانه کارکنان ازلحاظ کاری واخلاقی وآگاه کردن آنها ازموارد اخذ وکسر کارانه وتشویق، تنبیه وارائه رهنمودهای لازم.
19.    تعیین شرح وظایف وحدود اختیارات منشی بخشها ونظارت بر عملکرد آنها.
20.    آموزش پرسنل تحت سرپرستی وانجام نیاز سنجی آموزشی با توجه به دستورالعمل های مربوطه.

 

شرح وظایف کارشناسان فناوری اطلاعات سلامت: 

•    کد گذاری پرونده های بیماران بر اساس کتاب ICD
•    پاسخگویی ارباب رجوع در خصوص مکاتبات اداری
•    ارزیابی کمی و کیفی پرونده های بیماران بر اساس بخش مربوطه
•    بایگانی پرونده های بیماران بعد از انجام فرایندهای لازم
•    نظارت بر عملکرد متصدی های بخش های تحت نظر ایشان
•    مرتب سازی نهایی پرونده های بیماران بخش های مربوطه 
•    ثبت اطلاعات تشخیصی بیماران در سیستم اطلاعات بیمارستانی مرکز
•    انجام فرایندهای آمارگیری در پایان هر ماه توسط کارشناس مربوطه
•    ثبت داده های آماری در سامانه های اماری تحت نظارت ستاد دانشگاه 

 

شرح وظایف متصدیان امور دفتری:  

1.    کسب دستورو برنامه کار ازسرپرستار بخش
2.    انجام امور اداری مربوط به پذیرش بستری و ترخیص بیماران شامل:
3.    آماده کردن پرونده بیماران بخش
4.    تکمل روزانه کلیه فرمها و اوراق پرونده با مشخصات بیمار
5.    جمع آوری وآماده نمودن پرونده بیماران ترخیصی و تحویل دادن آن به حسابداری
6.    کنترل روزانه و نگهداری پرونده بیماران الصاق اوراق آزمایشات و ...
7.    اضافه کردن اوراق خام مورد نیاز به پرونده بیماران 
8.    تهیه آمار روزانه بیماران
9.    مشخص نمودن نوع بیمه بیماران جهت اطلاع به مامور بیمه مربوطه
10.    تهیه لیست رژیم غذایی بیماران و ارسال آن به آشپزخانه
11.    رسیدگی به مشکلات و سئوالات بیمارو خانواده در امورپذیرش و ترخیص
12.    شرکت در دوره های آموزش شغلی
13.    اخذ رضایت نامه درمان و عمل جراحی از بیماران و در نظر گرفتن مسائل و شرایط قانونی اخذ رضای نامه
14.    دریافت پرونده های ناقص از حسابداری و مدارک پزشکی و رفع نقص آن

کلید واژه ها: اطلاعات سلامت مدارک پزشکی بایگانی کدگذاری

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۴۰۱