بخش زنان

تعداد بازدید:۲۱۷۸
بخش زنان

سرپرستار:فریبا رمضانی کارشناس پرستاری

شماره های داخلی بخش ها:238-239 داخلی

تعداد پرسنل:6

بخش های بستری به صورت جنرال در دو سالن مجزا داخلی -اطفال یک سالن و جراحی زنان و مردان یک سالن می باشد.

سالن جراحی دارای 7 اتاق 2 تخته و 4تخته که شامل جراحی زنان و جراحی مردان-بستری زنان باردار-ارتوپدی می باشد و مراقبت های قبل و بعد از اعمال جراحی -مراقبت های قبل و بعد از زایمان و مراقبت های مربوط به مادران پر خطر در آن انجام می گیرد.

سالن داخلی اطفال دارای 9 اتاق 2 تخته و 4 تخته می باشند.

در بخش اطفال  نوزادان ایکتر-تازه متولد شده- نیاز به مراقبت کودکان بستری می شوند.

در بخش داخلی نیز بیماران با تشخیص ها و مراقبت های مختلف بستری می گردند.

زنان و مردان در اتاق های مجزا بستری می گردند.

اتاق ها دارای سیستم تهویه و سرمایش و گرمایش، زنگ احضار پرستار، اکسیژن و ساکشن جداگانه می باشند.

کلید واژه ها: بخش زنان مراقبت بستری

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۴۰۱