حسابداری

تعداد بازدید:۷۴۵
مسئول امور مالی : آقای محسن محمدخانی

کارشناسان امور مالی :آقای سید مهدی جلالی ، آقای علی محمدی، خانم سلطانی

تلفن های داخلی : 202-236-237

شرح وظایف:

مجموعه ای است از واقعیتها اصول و تئوریهایی که با تأمین و بکارگیری منابع مالی توسط افراد که با واحدهای مختلف ارتباط دارد و وظایف برنامه ریزی بمنظور اجرای دستورالعمل ها روش و رویه های مالی را در مرکز انجام داده و بمنظور انجام تجزیه و تحلیل هزینه ها و درآمدها و ارائه گزارش های مالی و روشن شدن وضعیت بیمارستان را بعهده دارد که مسئول امور مالی در رأس آنها نظارت کلی بر این امور را بعهده دارد .

اعم وظایف آن تهیه و تنظیم اسناد حقوق و مزایای کارکنان و پزشکان براسا احکام صادره ، تجزیه و تحلیل اسناد هزینه که در راستای پیشبرد اهداف بیمارستان اعمال شده است و ثبت و پرداخت آن براساس روش های نوین مالی که به محض وقوع تا مراحل پرداخت در سیستم ثبت و ضبط می گردد و دارای چارت سازمانی 1. مسئول امور مالی 2. حسابدار 3. حسابدار درآمد 4. مسئول حسابداری طرح خودکفایی و 2 حسابدار زیر مجموعه آن می باشد .

1.      تهیه صورتحسابهای مالی ، درآمدی ، هزینه ها نیز از وظایف اصلی امور مالی بیمارستان می باشد .

2.      دریافت گزارش های مالی از واحد جهت اظهار نظر و برآورد با مالی آن .

3.      طبقه بندی حسابها و در صورت نیاز طبقه بندی گروه کالا و اعمال کدینگ مربوط به موجودیها و انبار براساس سیستم های مکانیزه و پیشنهاد و تأیید تغییر با تهیه سیستم های نرم افزاری مالی .

4.      برنامه ریزی بمنظور بررسی و نتایج گزارش های مالی و ارائه گزارش به مقامات مافوق .

5.      کنترل و اجرای دستورالعمل های درونی بیمارستان و انطباق آن با استانداردهای حسابداری .

6.      تهیه تنظیم و گزارش های مالی.

7.      عضویت و شرکت در کمیته ها و جلسات مالی بیمارستانی .

8.      کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها .

9.      کنترل گردش و مانده حسابها .

10.    هماهنگی و همکاری با مالی ستاد دانشگاه بمنظور شفاف سازی و رفع ابهامات اسناد و هزینه ای .

11.    صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه هر سال مالی .

12.    ارتباط با بانکهای طرف حساب بیمارستان .

کلید واژه ها: امور مالی حسابداری اسناد مالی درآمد

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۴۰۱