مطالب مرتبط با کلید واژه

توانبخشیکلینیک باغچه بان

    کلینیک باغچه بان واقع در مجتمع ایثار شامل بخش شنوایی شناسی، کاردرمانی ،گفتاردرمانی و فیزیوتراپی می باشد . *در بخش شنوایی شناسی، انواع آزمون های ارزیابی شنوایی، آزمون های ارزیابی تعادل، تربیت شنیداری و توانبخشی انجام می گیرد . *در بخش کاردرمانی ...