مطالب مرتبط با کلید واژه

شنوایی شناسیمعرفی رشته شنوایی شناسی

  براساس باورهای دینی مبنی بر حضانت از جسم و جان افراد جامعه با توجه به نقش و اهمیت حیاتی شنوایی در یادگیری زبان و گفتار و مهارت های ارتباطی و نیز ارتقاء سطح سلامت که از مهترین اهداف سازمان بهداشت ...

کارشناس آموزش شنوایی شناسی

کارشناس آموزش: آقای عزیز مسلمی  کارشناس آموزشی رشته شنوایی شناسی   شرح وظایف کارشناس آموزش:َ   1 -انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان -2 تهیه لیستهای حضورو غیاب دانشجویان -3 برنامه ریزی و تعیین کلاس با توجه به برنامه نیمسال مربوط و واحدهای ...