مطالب مرتبط با کلید واژه

تجهیزات


امکانات و تجهیزات

امکانات دانشکده شامل : 1- کتابخانه 2-سمعی بصری. 3-سایت. 4-سالن ورزشی برادران و خواهران. 5-سلف سرویس 6-سالن آمفی تئاتر 7.-بوفه. 8- انتشارات . 9- خوابگاه(خارج از فضای دانشکده). 10- نماز خانه.