اطلاع رسانی فرآیندهای ارائه خدمت (خدمات شناسه دار)

تعداد بازدید:۳۶۵۰۰
ردیف

عنوان خدمت کلان

(شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت

(شناسه زیرخدمت)

نحوه ارائه زیرخدمت

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسنامه زیرخدمت)

لینک صفحه دریافت خدمت

FAQ

SLA

شماره تماس واحد پاسخگو

1

آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده های سلامت

16061657102

آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده های سلامت

16061657102

حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۶۷۳۹۱۷
2

بررسی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار و مجاز

      16041658101   
 

بررسی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار و مجاز

16041658101 

غیر حضوری ، حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سولات متداول بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۶۸۵۵۷۵
3

ارائه فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی یارانه ای 

16011659102

ارائه فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی یارانه ای

16011659102 

حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۶۷۳۹۱۷
4

پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت

16061016000

پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت

16061016000

غیر حضوری

حضوری

دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۱۳۶۲۱۲
5

اعطای تسهیلات در قالب وام به دانشجویان گروه علوم پزشکی

18041625000

اعطای تسهیلات در قالب وام به دانشجویان گروه علوم پزشکی

18041625000

غیر حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات

۳۳۱۳۲۰۴۷

۳۳۱۲۱۷۴۳ 

6

آموزش مستمر جامعۀ پزشکی

18051024000

آموزش مستمر جامعۀ پزشکی

18051024000

غیر حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۱۳۲۰۵۴
7

اعتباربخشی مؤسسات سلامت

16061012000

اعتباربخشی مؤسسات سلامت

16061012000

غیر حضوری، حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۱۲۵۹۹۰
8

اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور

10031019000

اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور 

 10031019100

حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33411180
9

اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور

10031019000

اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور 

10031019101

حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33411180
10

توزیع پزشکان و صدور گواھی ھای مربوطه

16031014000

توزیع پزشکان و صدور گواھی ھای مربوطه

16031014000

حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33133145
11

جذب اعضای هیات علمی و مشمولین تعهدات قانونی علوم پزشکی 

10031028100

جذب اعضای هیات علمی علوم پزشکی

 10031028100

غیر حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 34173540
12

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

16042573000

ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده

16022573103

حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۶۷۸۶۳۶
13

ثبت نام و برگزاری آزمون

18041026100  

ثبت نام و برگزاری آزمون جامع علوم پایه

18041026100   

غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33838602
14

اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات

18041026101        

اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات آزمون داوطلبان

18041026101   

غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33838602
15

 ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت

16061013000

صدور و تمدید پروانۀ فعالیت مؤسسات سلامت

16061013100

غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۱۳۴۰۵۷
16

 ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت

16061013000

ابطال پروانۀ فعالیت مؤسسات سلامت

 16061013102 

 غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۱۳۴۰۵۷
17

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

16042573000

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مراجعین به واحد ارائه دهنده خدمت

16022573103

حضوری / غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33133100
18

معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن

13011029101  

معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن

13011029101 

غیرحضوری دریافت راهنما   لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33133100
19

 ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان 

16061014000

صدور گواهی معافیت پزشکان و پیراپزشکان

16061014103

غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33136055 داخلی 2270
20

صدور کارت بهداشت

 16042572000

نظارت بر اماکن با صدور کارت بهداشت 

16042572104

حضوری / غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 08633411
21

تشکیل پروندۀ الکترونیک سلامت

16041021000   

تشکیل پروندۀ الکترونیک سلامت

16041021000   

حضوری / غیر حضوری دریافت راهنما   لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 08633411
22

مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی

16021018102     

مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی

16021018102

حضوری / غیر حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 08633411
23

نظارت بر ملزومات دارویی

16011657103 

 انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده‌های ملزومات دارویی

 16061657000

حضوری / غیر حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۶۸۵۵۷۰
24

نظارت بر داروی مخدر و طبیعی

16011657104 

انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده‌های دارویی مخدر و داروهای طبیعی حضوری / غیر حضوری دریافت راهنما   لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۶۸۵۵۷۰
25

انعقاد تفاهم‌نامه‌های دارویی برای بیماران خاص، مزمن و صعب‌العلاج

16061659101 

انعقاد تفاهم‌نامه‌های دارویی برای بیماران خاص، مزمن و صعب‌العلاج

16061659101 

حضوری / غیرحضوری دریافت راهنما   لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۶۸۵۵۷۰
26

ثبت و بررسی عوارض ناخواستۀ داروها

16051660100  

نظارت و بازرسی بر تأمین، توزیع و عرضه اقلام سلامت محور

16062247000

حضوری / غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۶۸۵۵۷۰
27

انجام تحقیق و پژوهش در زمینۀ غذا، دارو، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی

16051661000 

انجام تحقیق و پژوهش در زمینۀ غذا، دارو، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی

16051661000 

حضوری / غیرحضوری دریافت راهنما   لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۶۸۵۵۷۰
28

 ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان 

16061014000

صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 16061014101

غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33136055 داخلی 2270
29

 ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان 

16061014000

تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 16061014100

غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33136055 داخلی 2270
30

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی

16041018000

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی

16041018000

حضوری/غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمت 33411
31

ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن

16042572000

صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی

16042572100

حضوری/غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمت 33411
32

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

16042573000

ارائه خدمات درمانی سرپایی

16022573105

حضوری / غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33133100
33

 ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

16042573000

 ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری

16042573102

حضوری/غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33411
34

 پایش نظام سلامت

16042575000

پایش بیماری های غیر واگیر

 16042575101

حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33411
35

 ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

16042573000

ارائه خدمات آزمایشگاهی

16022573108

حضوری /غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33133100
36

ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی

18042579000

نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت مدیره انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی

18042579101

حضوری / غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 34173639
37

ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی

18062584000

 تغذیه دانشجویان علوم پزشکی

18062584100

حضوری / غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 34173639
38

 ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت

16061013000

اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت

16061013103

غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۱۳۴۰۵۷
39

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی

18042585000

 آموزش دانشجویان علوم پزشکی

18042585101

غیرحضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33838602
40

ارائه خدمات استحقاق درمان

16062574000

ارائه خدمات استحقاق درمان

16062574000

حضوری / غیر حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 086-33133100
41

پایش نظام سلامت

16042575000

پایش بیماری های واگیر

16042575100

حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33411
42

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

16042573000

سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان

16042573107

حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33411
43

صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت

16062571000

صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت

16062571000

حضوری / غیر حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33411
44

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

16042573000

غربالگری بیماریهای ژنتیکی

16042573101

حضوری / غیر حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33411
45

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

16042573000

غربالگری های گروه های سنی

16042573100

حضوری / غیر حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33411
46

برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه

18041026000

برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی

18041026100

حضوری / غیر حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 33838602

 

          

آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۴۰۳