مطالب مرتبط با کلید واژه

بیانیه ماموریت کتابخانه


برنامه راهبردی کتابخانه

بیانیه ماموریت: تدوین بیانیه ماموریت گام بعدی در فرایند برنامه‌ریزی اقدامات می‌باشد. ماموریت این واحد توضیح دهنده آن است که اعضای کتابخانه  قصد انجام ارتقای پزوهشی و آموزشی بیمارستان ودر نتیجه ارتقاء مراقبت از بیماران را دارند. ماموریت کتابخانه قاطع‌تر و ...