مطالب مرتبط با کلید واژه " اعتباربخشی "
واحد اعتباربخشی

مسئول واحد اعتباربخشی: خانم سمیه قادری کارشناسی ارشد پرستاری داخلی 2287   وظائف واحد اعتباربخشی: راهنمایی و ترویج استانداردهای اعتباربخشی در داخل بیمارستان تمرکز بر کیفیت مراقبت های بالینی شناسایی و تعریف شاخص های عملکرد شناسایی ، تحلیل و مدیریت ریسک فاکتورهای بالینی در بیمارستان بازنگری نتایج ممیزی بالینی بر ...