مطالب مرتبط با کلید واژه

بالینی


واحد اعتباربخشی

مسئول واحد اعتباربخشی خانم  مریم کمال آرا کارشناس پرستاری داخلی 2288     وظائف واحد اعتباربخشی: راهنمایی و ترویج استانداردهای اعتباربخشی در داخل بیمارستان تمرکز بر کیفیت مراقبت های بالینی شناسایی و تعریف شاخص های عملکرد شناسایی ، تحلیل و مدیریت ریسک فاکتورهای بالینی در بیمارستان بازنگری نتایج ممیزی بالینی بر ...

معاونت آموزشی

معاون آموزشی  آقای دکتر محمد باقر صادقی   متخصص جراحی مغز و اعصاب    شرح وظایف: برنامه ‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش بیمارستان فراهم نمودن زمینه های لازم جهت همکاری آموزشی –پژوهشی اعضای هیئت علمی , دانشجویان و پرسنل درمانی علاقه مند به حیطه های آموزشی و ...