مطالب مرتبط با کلید واژه

کمیته


برگزاری کمیته دارو و درمان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر عج ، کمیته دارو و درمان با ریاست دکتر علی قاسمی رییس مرکز و حضور مدیران گروه های آموزشی ، مسولین بخش های درمانی برگزار شد . 

ادامه مطلب

برگزاری کمیته تحلیل ریشه‌ای خطاهای درمانی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر ( عج ) کمیته تحلیل ریشه‌ای خطاهای درمانی ( RCA ) به ریاست دکتر قاسمی رئیس مرکز و با حضور معاون آموزشی مرکز ، مدیران گروه های بیهوشی ، طب اورژانس ، جراحی ، زنان و دیگر مدعوین برگزار گردید .

ادامه مطلب

واحد کنترل عفونت

سوپروایزر کنترل عفونت آقای محمدتقی جودکی   مقطع تحصیلی : کارشناسی پرستاری     شرح وظایف :  1.        شناخت منابع عفونتهای بیمارستانی ازطریق بررسی و انجام پژوهش  2.        بکارگیری نتایج پژوهشه اومطالعات جدید درانجام مراقبتها برای پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانی.  3.        همکاری درتوسعه واجرای برنامه های آموزشی برای کاد ...

ریاست

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...