مطالب مرتبط با کلید واژه

بخش مدارک پزشکی


مدارک و اسناد پزشکی

واحد رسیدگی اسناد پزشکی  مسئول واحد : آقای محمدرضا محمودی    شرح وظایف: 1- اخذ مطالبات بیمارستان از سازمانهای بیمه گر ومحاسبه پزشکان شاغل در بیمارستان که در این راستا این واحد هر ماهه اقدام به انجام امورات زیر می نماید.  2- اخذ پرونده های ...