مطالب مرتبط با کلید واژه

شستشو گندزدایی


خدمات عمومی

مسئول خدمات مهدی شهبازی      خدمات آقا مسئولیت انجام کلیه امور خدماتی بیمارستان را زیر نظر مستقیم مسئول خدمات به شرح ذیل عهده دار است: 1-    کسب دستورات از مقام مافوق 2-   پوشیدن لباس کار مرتب و اتو زده و متحدالشکل 3-   نظافت کلیه اتاق های ...