مطالب مرتبط با کلید واژه

بخش عفونی


عفونی

مسئول بخش عفونی  خانم زهره داودآبادی   مقطع تحصیلی کارشناس ارشد پرستاری     بخش عفونی :   این بخش واقع در طبقه اول ساختمان بخش های بستری بیمارستان که دارای 33 تخت فعال در 12 اتاق می باشد. هدف: -    بستری و مراقبت از بیماران عفونی و جداسازی آن ...