مطالب مرتبط با کلید واژه

موجود بخش بخش


واحد مراقبت های ویژه

مسئول بخش ICU جراحی ( A ) خانم زهرا نظری کارشناس پرستاری داخلی 2395 مسئول بخش ICU جراحی اعصاب ( B ) خانم عطیه حبیبی  کارشناس پرستاری داخلی 2394 مسئول بخش ICU نرولوژی ( C ) خانم مژگان عبدالله پور کارشناس پرستاری داخلی 2323   ICU جراحی (A) : بخش ICU در طبقه همکف ساختمان بستری، انتهای ...