مطالب مرتبط با کلید واژه

کالاها


تدارکات

مسئول تدارکات  آقای حسن طالبی    شرح وظایف : 1. خرید درخواستهای بیمارستان به واسطه پرسنل تحت سرپرستی  2. نظارت و کنترل بر وضعیت کیفی کالا ،اجناس و لوازم خریداری شده  3. انجام هماهنگی های اعتباری جهت درخواست های خرید با امور مالی  4. نظارت بر امورات مربوط به شغل و ...