مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز آموزشی


سوپروایزر ارشد آموزشی

سوپروایزر آموزشی    خانم  دکتر  زهرا ابراهیمی   مقطع تحصیلی : دکتری آموزش و ارتقاء سلامت شماره تماس داخلی 2224     سوپروایزر آموزشی ، پرستاری است که مسئولیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی- درمانی ، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری ...

واحد کنترل عفونت

سوپروایزر کنترل عفونت آقای محمدتقی جودکی   مقطع تحصیلی : کارشناسی پرستاری     شرح وظایف :  1.        شناخت منابع عفونتهای بیمارستانی ازطریق بررسی و انجام پژوهش  2.        بکارگیری نتایج پژوهشه اومطالعات جدید درانجام مراقبتها برای پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانی.  3.        همکاری درتوسعه واجرای برنامه های آموزشی برای کاد ...


دیدار رئیس مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر ( عج ) با کارکنان و تبریک فرا رسیدن نوروز باستانی گالری

دکتر علی قاسمی رئیس مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر ( عج ) با حضور در بخش ها و واحدهای پاراکلینیک و پشتیبانی بیمارستان فرا رسیدن عید نوروز را به کارکنان تبریک گفت.

ادامه مطلب