مطالب مرتبط با کلید واژه

قسمت شامل


تصویربرداری

مسئول واحد تصویربرداری آقای رضا تقی خانی کارشناس تکنولوژی پرتونگاری   بخش تصویربرداری این مرکز از چهار قسمت تشکیل شده است : 1. قسمت رادیوگرافی:    این قسمت شامل 3 دستگاه رادیوگرافی دیجیتال میباشد که حداقل روزانه 300 بیمار از خدمات این قسمت استفاده می نمایند. 2. قسمت سی ...