مطالب مرتبط با کلید واژه

آزمایش متغیرهای


آزمایشگاه

    مسئول آزمایشگاه مهرداد نحوی کارشناس آزمایشگاه         واحد آزمایشگاه   این واحد درضلع جنوبی بیمارستان،سمت چپ ورودی واقع شده و شامل بخش‌های میکروب‌شناسی، پاتولوژی، نمونه‌گیری، U.A، بخش سالن آزمایشگاه (بخش هماتولوژی، بیوشیمی، بانک خون، هورمون) می‌باشد. هدف: همراهی با کادر پزشکی بیمارستان و ...