مطالب مرتبط با کلید واژه

آکنه بچه


آکنه بچه

روی گونه بچه من جوش درآمده است، آیا می تواند آکنه نوزادی باشد؟ تصویری از آکنه بچه بله ممکن است آکنه بچه باشد. آکنه نوزادی خیلی شایع است. آکنه ممکن است در زمان تولد وجود داشته باشد، اما اغلب اوقات چند هفته ...