مطالب مرتبط با کلید واژه

بهبود کیفیت


واحد بهبود کیفیت

مسئول بهبود کیفیت: آقای محسن غنجی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی 2224   شرح وظایف مسئول بهبود کیفیت: - تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک ) - تدوین سیستم ها و فرایند های بیمارستان منطبق ...