مطالب مرتبط با کلید واژه

ایمنی


ایمنی

مسئول واحد ایمنی: آقای محسن غنجی کارشناس پرستاری داخلی 2287   شرح وظایف: 1-همکاری در تدوین، اجراو بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار 2-همکاری در خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در ...