مطالب مرتبط با کلید واژه

بخش جراحی


جراحی ها

مسئول بخش جراحی مردان  :خانم  زهرا  قاسمی کارشناس پرستاری شماره تماس داخلی 2302   مسئول بخش جراحی زنان  :خانم راحیل مظفری کارشناس پرستاری شماره تماس داخلی 2336 مسئول بخش جراحی اعصاب:  خانم مسعوده عاشق حسینی کارشناس پرستاری داخلی 2284 بخش جراحی مردان :  این بخش در طبقه همکف با ظرفیت 36 ...