مطالب مرتبط با کلید واژه " مراقبت های ویژه "


واحد مراقبت های ویژه

مسئول بخش ICU جراحی (A): خانم عطیه حبیبی کارشناس پرستاری داخلی 2395 مسئول بخش ICU جراحی اعصاب (B): خانم زهرا نظری کارشناس پرستاری داخلی 2394 مسئول بخش ICU نرولوژی (C): خانم اکرم داودآبادی کارشناس پرستاری داخلی 2323   icu جراحی (A): بخش SICU در طبقه همکف ساختمان بستری، انتهای بخش ارتوپدی با ظرفیت6 تخت می‌باشد که با تجهیزات ...