مطالب مرتبط با کلید واژه

اورژانس


اورژانس تحت نظر

مسئول بخش اورژانس تحت نظر: خانم عصمت رنجبر کارشناس پرستاری داخلی 2291   مشخصات واحد اورژانس: واحد اورژانس تخصصی بیمارستان ولیعصر واقع در ضلع شرقی این مرکز و شامل تریاژ، واحدacute  و واحد بستری زنان و مردان می باشد که بیماران پس از پذیرش در واحد ...

اورژانس مردان و زنان

مسئول بخش اورژانس مردان آقای اسفند رضازاده کارشناس پرستاری داخلی 2255   اورژانس بستری مردان 24 تخت فعال و 9 اتاق واقع در طبقه اول ساختمان اورژانس که با سیستم آسانسور به واحد تحت حاد مرتبط می باشد. بیماران مرد در این واحد به سرویس مربوطه ...