مطالب مرتبط با کلید واژه " رختشویخانه "


رختشویخانه

مسئول رختشویخانه: آقای رضا فرجی کارشناس ارشد مدیریت داخلی 2306   وظایف مسئول رختشویخانه به شرح زیر می باشد: 1.     به تخصیص و تقسیم کار کارکنان می پردازد و فعالیت آنان را نظارت و هماهنگ می نماید. 2. کارکنان را آموزش میدهد و مواد و اقلام مورد نیاز را ...