مطالب مرتبط با کلید واژه " واحد خدمات "


رختشویخانه

مسئول رختشویخانه: آقای رضا فرجی کارشناس ارشد مدیریت داخلی 2306   وظایف مسئول رختشویخانه به شرح زیر می باشد: 1.     به تخصیص و تقسیم کار کارکنان می پردازد و فعالیت آنان را نظارت و هماهنگ می نماید. 2. کارکنان را آموزش میدهد و مواد و اقلام مورد نیاز را ...

تلفنخانه

مسئول تلفنخانه: آقای رضا فرجی کارشناسی ارشد مدیریت داخلی 2306       اهم شرح وظایف  :    1-       برقراری ارتباط تلفنی (داخلی و خارجی )کارکنان. 2-       مراقبت در طرز کار دستگاه مرکزی تلفن و صفحه کلید و تنظیف و سرویس وسایل و ادوات مربوطه . 3-       رعایت ادب و نزاکت و خونسردی در مکالمات تلفنی. 4-       عندالزوم ...