مطالب مرتبط با کلید واژه " خدمات عمومی "


خدمات عمومی

مسئول خدمات: آقای رضا فرجی کارشناسی ارشد مدیریت داخلی 2306   خدمات آقا مسئولیت انجام کلیه امور خدماتی بیمارستان را زیر نظر مستقیم مسئول خدمات به شرح ذیل عهده دار است: 1-    کسب دستورات از مقام مافوق 2-   پوشیدن لباس کار مرتب و اتو زده و متحدالشکل 3-   ...

تلفنخانه

مسئول تلفنخانه: آقای رضا فرجی کارشناسی ارشد مدیریت داخلی 2306       اهم شرح وظایف  :    1-       برقراری ارتباط تلفنی (داخلی و خارجی )کارکنان. 2-       مراقبت در طرز کار دستگاه مرکزی تلفن و صفحه کلید و تنظیف و سرویس وسایل و ادوات مربوطه . 3-       رعایت ادب و نزاکت و خونسردی در مکالمات تلفنی. 4-       عندالزوم ...